«ЗАРЄЄСТРОВАНО»

Міністерством юстиції України                                   

29 березня 2000 р.
 "ЗАТВЕРДЖЕНО"

І з'їздом профспілки

авіапрацівників України

24.12.1991 р.

В новій редакції затверджено

III позачерговим з'їздом

профспілки 23.02.2000 р.

В новій редакції затверджено

V з'їздом профспілки 21.12.2006 р.
СВІДОЦТВО № 1381 Голова Професійної спілки авіапрацівників України
СТАТУТ

ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ

АВІАПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИм. Київ
1. Загальні положення

1.1. Професійна спілки авіапрацівників України (далі Профспілка) - це Всеукраїнська неприбуткова громадська організація, яка об'єднує на добровільних засадах працівників підприємств, установ та організацій цивільної авіації, гідрометеорологічної служби, авіаційно-спортивних товариств і клубів України, працівників та учнівську молодь, курсантів і студентів навчальних закладів по профілю діяльності згаданих відомств, інших організацій, незалежно від форм власності та видів господарювання і створена з метою представництва та захисту їх професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

1.2. Свою діяльність Профспілка здійснює на підставі Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших Законів України і нормативно-правових актів, загально прийнятих норм і принципів міжнародного права, міжнародних договорів, угод, конвенцій, ратифікованих Верховною Радою України та даного Статуту.

1.3. З метою консолідації зусиль по захисту законних прав та інтересів трудящих Профспілка може об'єднуватися на договірних засадах з іншими профспілками, асоціаціями та громадськими об'єднаннями.

1.4. Профспілка як Всеукраїнська організація, її первинні організації та їх виборні органи можуть обирати, або ж делегувати своїх представників в міжспілкові Всеукраїнські та регіональні профоргани для відстоювання інтересів профспілки та її членів, координації зусиль у вирішенні соціальних програм або регіональних проблем, а також відкликати своїх представників в установленому порядку.

1.5. Свої стосунки з партнерами Профспілка будує виходячи з інтересів своїх членів на принципах незалежності, взаємної поваги, рівності і співробітництва. Профспілка відповідно до своїх статутних цілей і завдань може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об'єднань, брати участі, у їх діяльності, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

У своїй діяльності Профспілка незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

2. Основні принципи діяльності, мета й завдання профспілки

2.1. Профспілка організує свою діяльність на наступних принципах:

 • - добровільності вступу до профспілки і вільного виходу з неї;
 • - договірній основі з іншими профспілками та об'єднаннями;
 • - рівноправності членів Профспілки у своїй первинній організації, і первинних організацій у Профспілці в повному обсязі цього Статуту;
 • - виборності всіх профспілкових органів знизу до верху;
 • - розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів;
 • - самостійності первинних організацій у своїй діяльності в т.ч. у фінансовій в межах коштів, які залишаються в розпорядженні профспілкового органу після перерахувань у Центральний комітет Профспілки;
 • - колегіальності в прийнятті рішень, гласності у роботі виборних органів усіх рівнів, їх підзвітності своїм організаціям;
 • - поваги до думок та інтересів меншості, визнання її права на захист та роз'яснення своєї позиції;
 • - солідарності її організацій у реалізації мети та завдань Профспілки.

2.2. Профспілка створена з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

2.3. Досягнення, наміченої мети Профспілка домагається шляхом вирішення конкретних завдань:

 • - представництва та захисту членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також іншими об’єднаннями. Громадян, тощо;
 • - забезпечення Конституційного права своїм членам на працю за фахом та кваліфікацією;'
 • - залучення членів Профспілки до продуктивної праці, дотримання ними громадської та виробничої дисципліни;
 • - впровадження такої системи оплати праці, яка б забезпечувала матеріальну зацікавленість продуктивно і якісно працювати, задовольняти життєво необхідні соціальні потреби працюючого та його сім'ї;
 • - створення здорових та безпечних умов праці кожному на робочому місці;
 • - скорочення робочого часу та раціональне використання вільного часу для відтворювання духовних та фізичних сил працюючих;
 • - підвищення кваліфікації та фахової перепідготовки працюючих у зв'язку з технічним переозброєнням виробництва;
 • - представництва в управлінні державним соціальним страхуванням;
 • - ведення переговорів, укладання колективних договорів і угод, контролю за їх виконанням;
 • - проведення профспілкових акцій у межах діючого законодавства.

3. Члени профспілки, їх права й обов'язки

3.1. Членами Профспілки можуть бути працівники підприємств (установ, організацій) цивільної авіації, гідрометеорологічної служби, авіаційно-спортивних товариств і клубів, працівники та учнівська молодь, курсанти, студенти навчальних закладів по профілю діяльності згаданих відомств, без обмеження за ознаками статі, віку, раси, національності політичних і релігійних переконань, членства в інших громадських організаціях, які визнають цей Статут, приймають посильну участь в діяльності однієї з її організацій, виконують рішення профспілкових органів, своєчасно і в повному обсязі сплачують членські внески.

3.2. Вступ до членів профспілки та вихід із неї проводиться в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою до первинної профспілкової організації (профкому), яка в місячний термін приймає рішення з цього питання.

3.3. У разі вступу до Профспілки працівника, який працює на підприємстві (установі, організації), де немає первинної профспілкової організації, рішення про прийом приймає вищий орган профспілки.

3.4. Облік членів Профспілки та оформлення необхідної документації проводиться в первинній профспілковій організації за місцем роботи або навчання.

3.5. За членами Профспілки, які тимчасово припинили роботу (навчання) у зв'язку з хворобою, вихованням дітей, призову до армії, або тимчасовим від'їздом за кордон, а також у разі виходу на пенсію, зберігається право перебування в Профспілці на умовах даного Статуту.

3.6. Стаж профспілкового членства визначається з дня прийняття рішення про втуп до Профспілки і зберігається при переході з іншої профспілки.

3.7. Кожному члену Профспілки гарантується:

 • - представництво та захист його прав та законних інтересів профспілковими органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, господарських органах та громадських організаціях;
 • - безкоштовна юридична допомога з питань законодавства України, трудового, житлового права;
 • - користування послугами створених профспілкових фондів, лікувальних, оздоровчих, спортивних і культурних установ підприємств та організацій, інвентарем та іншим майном профспілкової організації.

3.8. Член Профспілки має право:

 • - обирати і бути обраним (делегованим) до профспілкових органів всіх рівнів, на профспілкові конференції й з'їзди, висувати свою кандидатуру для обрання;
 • - вільно обговорювати на профспілкових зборах, засіданнях профспілкових органів та в засобах масової інформації усі питання діяльності Профспілки та її керівних органів;
 • - на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються його особисто;
 • - бути присутнім на зборах, конференціях, з'їздах із правом дорадчого голосу;
 • - відстоювати свою точку зору до прийняття колективного рішення;
 • - на звернення до профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей;
 • - на отримання грошової допомоги та на користування встановлених в Профспілці матеріальних і моральних заохочень, одержання на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок;
 • - приймати участь у проведенні профспілкових акцій.

3.9. Член Профспілки зобов'язаний:

 • - дотримуватися вимог Статуту Профспілки;
 • - виконувати рішення профспілкових зборів, конференцій, з'їздів, а також постанов і доручень профспілкових органів, сприяти їх виконанню;
 • - щомісячно сплачувати членські внески за письмовою заявою до бухгалтерії підприємства (організації) або особисто в установленому порядку;
 • - особисто брати участь у роботі первинної профспілкової організації та, в разі обрання до складу профспілкових органів, - в роботі цих органів;
 • - не допускати дій, що наносять шкоду профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

3.10. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня.


3.11. Члени виборних профспілкових органів (їх керівники), які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу у профспілці винагороду, розмір якої визначається профспілковим органом.

Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені чинним законодавством та нормативними документами Профспілки.

3.12. В разі невиконання статутних обов'язків до члена Профспілки можуть бути застосовані заходи громадського впливу такі як товариська критика, попередження, догана і, як крайній захід, виключення з Профспілки.

Заходи впливу приймаються на зборах первинної профспілкової організації (зборах цехової організації або профгрупи, якщо такі права їм надані первинною профспілковою організацією), на засіданні профспілкового органу в присутності члена профспілки і, як виняток, при неможливості бути присутнім на зборах (засіданні), - за його письмовою згодою або при його відсутності без поважних причин.

3.13. Виключення із Профспілки застосовується у випадках:

 • - несплати членських внесків без поважних причин протягом трьох і більше місяців;
 • - систематичного невиконання членом Профспілки статутних обов'язків;
 • - вчинення дій, які завдали шкоди Профспілці або її організаціям.

3.14. Стягнення може бути оскаржено членом Профспілки в місячний термін до вищого профспілкового органу, який приймає рішення з цього питання.

3.15. Рішення про накладення стягнення на керівника профспілкового органу за порушення Статуту Профспілки може приймалися вищим профспілковим органом із повідомленням виборного органу, який він очолює.

3.16. Стягнення накладене на члена Профспілки діє протягом року, або до його дострокової відміни.

3.17. Виключений з Профспілки може бути знову прийнятий у члени Профспілки на загальних підставах, але не раніше як через рік.

3.18. При скасуванні рішення про виключення з членів Профспілки, профспілкове членство поновлюється з моменту виключення.

3.19. Особа, яка вибула за власним бажанням або виключена з Профспілки, не має права на спільне профспілкове майно. Сума сплачених нею членських внесків не повертається.

4. Організаційна структура профспілки.

4.1. Профспілка будується за територіально-виробничим принципом: працюючі в об'єднанні, на підприємстві, в установі, організації, або ті, хто навчається в одному навчальному закладі, об'єднуються в первинну профспілкову організацію, яка на добровільних засадах входить до складу Всеукраїнської профспілки авіапрацівників.

4.2. Вищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори або конференція (для первинних організацій), конференція або з'їзд для Всеукраїнської профспілки.

Профспілка і її первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через відповідні виборні органи, порядок обрання яких визначається цим Статутом.

Первинні профспілкові організації окремих відомств можуть об'єднуватися у профспілкову організацію за відомчою ознакою і створювати профспілковий орган, де легуючи йому частку своїх повноважень для вирішення статутних завдань на рівні відомства. В цьому випадку вони знаходяться на обліку в створеному профспілковому органі.

4.3. Про скликання та порядок денний з'їзду, конференції, зборів оголошується:

 • - за два місяці - для Профспілки;
 • - за два тижні - для первинної профспілкової організації.
 • - за 3 дні - для цехової організації, профгрупи і первинної профспілкової організації, яка нараховує менше 15 членів профспілки.

4.4. Колективні рішення як вищих, так і виборних профспілкових органів (крім Центрального комітету Профспілки) приймаються більшістю голосів при участі в голосуванні більш ніж половини чисельного їх складу, а підчас проведення з'їзду, конференції при участі у голосуванні не менше 2/3 від кількості обраних делегатів.

4.5. Виборні органи (профспілковий комітет, Центральний комітет Профспілки) обираються на зборах, конференції, з'їзді і виконують поточну роботу.

4.6. Виборні профспілкові органи та особи, які їх очолюють, несуть відповідальність перед профспілковими організаціями, які їх обрали, та вищими профспілковими органами за виконання положень Статуту Профспілки.

4.7. Рішення виборного профспілкового органу, що не відповідають законам України, загальноприйнятим нормам і принципам міжнародного права, міжнародним договорам, угодам, конвенціям, що ратифіковані Верховною Радою України, положенням Статуту і нормативним документам Профспілки, можуть бути скасовані вищим виборним профспілковим органом.

4.8. Разом із виборними органами обираються ревізійні комісії, які ревізують їх роботу та роботу підзвітних їм організацій в питаннях дотримання встановленого порядку проходження документів, своєчасного розгляду пропозицій та заяв членів Профспілки, надходження та використання профспілкових членських внесків, виконання бюджетів та кошторисів.

Свою діяльність ревізійні комісії здійснюють відповідно до Положення, яке затверджується з'їздом, зборами (конференцією).

4.9. Ревізійні комісії звітують про свою роботу на зборах, конференціях, з’їзді разом із профспілковими органами.

4.10. Обрання виборних профспілкових органів та ревізійних комісій всіх рівнів, делегатів на конференції й з'їзд проводиться закритим (таємним) або відкритим голосуванням згідно з рішенням зборів, конференції, з'їзду.

4.11. Формування профспілкових органів може здійснюватися по принципу прямого делегування відповідно встановленій квоті або рівного представництва для кожної профспілкової організації з правом відкликання і заміни (ротації).

4.12. Порядок виборів (звільнення) та форму голосування при обранні (звільненні) голови (заступника) виборного профспілкового органу вирішують учасники зборів, конференції, з'їзду, або члени відповідного профспілкового органу (за дорученням зборів, конференції; з'їзду).

При звільненні та у випадках дострокового припинення своїх повноважень головою (заступником) за власним бажанням, або з ініціативи органу який він очолює, рішення приймає виборний профспілковий орган.

4.13. На кожне місце у виборному профспілковому органі може висуватися декілька кандидатур. Голосування ведеться по кожній кандидатурі окремо.

4.14. Обраними вважаються ті кандидати, які одержали найбільшу кількість голосів та за яких проголосувало більше половини учасників зборів, конференції, з'їзду, виборного профспілкового органу.

4.15. На зборах, конференціях, з'їзді або за рішенням пленуму Центрального комітету Профспілки, із складу профспілкового органу може обиратись президія цього виборного органу, якій делегується для виконання певна частка питань. При цьому голова та його заступник(и) входять до складу президії за посадою.

4.16. Голова профспілкового органу на період строку повноважень керує його роботою, скликає засідання виборного органу і його президії, головує на них, представляє Профспілку (профспілкову організацію) без довіреності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, організаціях роботодавців та їх об'єднаннях, громадських організаціях, засобах масової інформації, у міжнародних та інших організаціях, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату, організовує їх роботу, визначає їх функціональні обов'язки та затверджує структуру, і штатний розпис апарату виборного органу, є розпорядником коштів в межах асигнувань, передбачених профспілковим бюджетом та кошторисами на потреби виборного органу та забезпечення діяльності Профспілки (профспілкової організації), і виконує інші функції.

В період між зборами (конференціями, з’їздами) голова підзвітний очолюваному ним виборному профспілковому органу.

4.17. Строки повноважень виборних профспілкових органів складають:

 • 1 рік - для профспілкових організаторів (профоргів) і профспілкових групових організаторів (профгрупоргів);
 • 2-3 роки - для профкомів первинних профспілкових організацій студентів (курсантів) навчальних закладів, цехових комітетів;
 • 5 років - для профкомів первинних профспілкових організацій і Центрального комітету профспілки.

4.18. Дострокові збори, конференції, в т.ч. і по виборах (звільненню) профгрупорга, профорга, профспілкового комітету чи його окремих членів, проводяться на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки відповідної організації, не пізніше, як у двомісячний термін з дня висунення такої вимоги.

4.19.Профспілкові органи можуть створювати постійні та тимчасові комісії за фахом, по інтересах, використовувати інші форми й методи всебічного розвитку громадських починань у роботі.

4.20. Члени комісій, обрані на зборах, конференціях, з'їзді можуть бути виведені з їх складу на засіданнях комісії 2/3 голосів від загального числа обраних членів даної комісії.)

4.21. Строки та порядок проведення звітів та виборів визначаються вищестоящими профспілковими органами на підставі цього Статуту.

4.22. Члени виборних профспілкових органів, які втратили зв'язок із Профспілкою через зміну місця роботи, проживання або з інших причин, виводяться зі складу профспілкового органу на його засіданні відкритим голосуванням.

4.23. Зміни відомчої належності, форм власності й форм господарювання на підприємстві, в установі, організації не можуть бути підставою для ліквідації профспілкової організації, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності.

4.20. Рішення виборних профспілкових органів не можуть суперечити Законам України, вимогам Статуту Профспілки, правам та інтересам первинних профспілкових організацій.

5. Первинні організації профспілки

5.1. Основою Профспілки є первинні профспілкові організації. Вони утворюються з членів Профспілки, які працюють в одному підприємстві, установі, організації, або навчаються в одному навчальному закладі при наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які виявили бажання утворити первинну профспілкову організацію. Датою створення первинної профспілкової організації є дата проведення установчих зборів.

Якщо в трудових колективах є менше ніж три члени Профспілки, то їх включають до складу найближчої по розташуванню первинної профспілкової організації галузі згідно з рішенням президії Центрального комітету Профспілки.

5.2. Рішення про утворення (саморозпуск) первинної профспілкової організації, входження до складу Профспілки та вихід із неї приймають збори (конференція),як вищий орган первинної профспілкової організації.

Профспілкові збори (конференція) обирають профспілковий комітет і ревізійну комісію або підтверджують повноваження делегованих до їх складу представників, заслуховують та обговорюють звітні доповіді профспілкового комітету і ревізійної комісії, визначають основні напрямки роботи та використання профспілкових коштів первинної профспілкової організації.

5.3. Збори (конференція) скликаються за рішенням профспілкового комітету (профорга, профгрупорга) не рідше одного разу за півроку. Голова та заступник(и) голови профкому є делегатами конференції за посадою.

5.4. Первинні профспілкові організації можуть створювати у себе профспілкові групи і цехові організації. Вони самостійно вирішують порядок формування своїх виборних органів, структуру первинної профспілкової організації, здійснюють навчання профспілкового активу, тощо.

5.5. Усі первинні профспілкові організації стоять на обліку у вищестоящому профспілковому органі.

5.6. Для ведення поточних справ на профспілкових зборах (конференціях) обираються:

 • - в профгрупі - профспілковий груповий організатор (профгрупорг) та його заступник (заступники);
 • - в цеховій організації-цеховий комітет;
 • - в первинній профспілковій організації, в якій нараховується менше 15 членів – профспілковий організатор (профорг) та його заступник(и);
 • - в первинній профспілковій організації, яка об'єднує 15 і більше членів – профспілковий комітет (або підтверджуються повноваження делегованих членів до складу комітету).

5.7. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про первинну профспілкову організацію, рішеннями вищих профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність, самостійно визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності.

5.8. Засідання профспілкового комітету проводяться за потребою, але не рідше одного разу в квартал. 

5.9. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації:

 • - обирає (звільняє) голову профкому та його заступника (заступників) із свого складу, якщо інше не вирішене зборами (конференцією);
 • - визначає оплату праці голові профкому та його заступникам;
 • - приймає рішення щодо використання коштів та майна, що належить первинній профспілковій організації на праві власності;
 • - контролює надходження членських профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному обсязі відрахування внесків до вищих профспілкових органів;
 • - розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням усіх видів надходжень, звітує про його виконання перед первинною профспілковою організацією;
 • - представляє й захищає професійні, трудові права та соціально-економічні інтереси членів профспілки;
 • - укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах (конференціях) трудового колективу, звертається до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
 • - організує та контролює виконання рішень вищих профспілкових органів, профспілкових зборів (конференцій) та власних рішень;
 • - інформує членів Профспілки та вищі профспілкові органи про свою діяльність і прийняті рішення;
 • - розглядає скарги членів профспілки в разі незгоди їх з рішеннями низових організацій і приймає, по ним рішення;
 • - здійснює громадський контроль за додержанням на підприємстві (установі, організації) трудового, житлового законодавства, законодавства про охорону праці, бере участь у розв'язанні трудових конфліктів;
 • - керує поточною роботою цехових комітетів і профспілкових груп, комісій профкому, проводить навчання профспілкового активу;
 • - визначає та затверджує на підставі Статуту структуру своєї організації з урахуванням схеми побудови виробництва та соціально-професійних інтересів членів первинної профспілкової організації;
 • - сприяє зміцненню трудової дисципліни, розвитку серед працівників, студентів та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту і туризму, використовує кошти, які відраховує роботодавець згідно з колективним договором на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;
 • - визначає строки проведення звітно-виборних зборів (конференцій) у структурних підрозділах первинної профспілкової організації;
 • - щорічно звітує про проведену роботу на відповідних зборах (конференціях);
 • - користується правами передбаченими Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексом Законів про працю України та цим Статутом.

5.10. У своїй роботі профспілковий комітет підзвітний профспілковим зборам (конференції) і вищим профспілковим органам у межах їх компетенції.

5.11. Профспілковий комітет може передавати цеховим комітетам окремі права

6. Вищі органи Профспілки

6.1. Вищим органом Профспілки є з'їзд (конференція).

З'їзд (конференція) Профспілки скликається Центральним комітетом Профспілки один раз у п'ять років. Норми представництва і порядок обрання делегатів на з'їзд (конференцію) установлюються Центральним комітетом Профспілки. Голова та заступники) голови Профспілки є делегатами з'їзду (конференції) за посадою.

Позачерговий з'їзд (конференція) скликається в разі необхідності Центральним комітетом Профспілки (президією) або на вимогу первинних профспілкових організацій, які представляють не менше 1/3 від загальної чисельності членів профспілки.

6.2. З'їзд Профспілки:

 • - заслуховує та обговорює звіти про діяльність Центрального комітету і Ревізійної комісії Профспілки, дає оцінку їхній діяльності;
 • - затверджує Положення про Ревізійну комісію й Програму дій Профспілки, вносить зміни, доповнення до них;
 • - обирає Центральний комітет і Ревізійну комісію Профспілки або підтверджує повноваження делегованих до їх складу представників;
 • - визначає чергові завдання, стратегію й тактику дій Профспілки з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
 • - приймає постанови, резолюції, заяви, звернення з проблем профспілкового руху та дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій і об'єднань;
 • - приймає рішення з приводу звернень, апеляцій первинних профспілкових організацій до з'їзду;
 • - розглядає інші питання статутної діяльності Профспілки.

6.3. У період між з'їздами вищим керівним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки.

6.4. Центральний комітет профспілки:

 • - визначає завдання профспілки на поточний момент, коригує напрямки і тактику своїх дій в залежності від соціально-економічної ситуації в галузях та держави в цілому;
 • - здійснює керівництво діяльністю профспілки в межах повноважень, визначених з'їздом та відповідно до Статуту і укладених договорів;
 • - звітує про свою діяльність перед з'їздом Профспілки;
 • - у період між з'їздами вносить зміни та доповнення до Статуту та Програми дій Профспілки у зв'язку зі змінами в законодавстві, в інших випадках;
 • - розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;
 • - обирає (звільняє) голову та його заступника(ів) із свого складу, якщо інше не вирішено з'їздом;
 • - встановлює розмір відрахувань від членських профспілкових внесків до Центрального комітету Профспілки та затверджує порядок їх перерахування;
 • - затверджує бюджет Центрального комітету Профспілки на поточний рік - і звіт про його виконання;
 • - представляє і захищає інтереси профспілки, її первинних організацій і кожного члена Профспілки на галузевому рівні в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських організаціях, у міжспілкових відношеннях;
 • - обирає (делегує) делегатів на з'їзди федерацій профспілок, членами яких є Профспілка, та представників до її керівних органів;
 • - підтверджує повноваження членів Центрального комітету Профспілки при їх ротації;
 • - приймає рішення з приводу звернень та апеляцій членських організацій до Центрального комітету Профспілки;
 • - бере участь .в управлінні державним соціальним страхуванням у відповідності з чинним, законодавством України;
 • - створює спеціальний фонд профспілки для солідарної підтримки профспілкових органів при проведенні акцій протесту;
 • - вирішує питання щодо реорганізації та перейменування Профспілки, входження і виходу Профспілки із складу федерацій профспілок та входження і виходу із свого складу первинних профспілкових організацій відповідно до їх рішення;
 • - укладає договори про спільні дії з іншими профспілками;
 • - засновує засоби масової інформації Профспілки;
 • - організує й проводить відпочинок і дозвілля членів Профспілки, культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;
 • - розглядає проекти планів економічного і соціального розвитку об'єднань та відомств, вносить до них свої зауваження і пропозиції;
 • - здійснює контроль за виконанням зобов'язань Галузевої угоди і колективних договорів;
 • - здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, житлового законодавства, за виплатою заробітної плати, забезпеченням соціальних пільг та гарантій працівників відповідних відомств;
 • - затверджує інструкції та положення з питань внутрішньоспілкової роботи;
 • - проводить навчання й перепідготовку профспілкових кадрів та окремих категорій профспілкового активу;
 • - надає первинним профспілковим організаціям та виборним профспілковим органам методичну, юридичну, організаційну допомогу, тощо;
 • - представляє інтереси працівників в колективних трудових спорах (конфліктах) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт);
 • - обирає зі свого складу президію.

6.5. З працівниками апарату голова Профспілки укладає трудові договори згідно з чинним законодавством України.

6.6. Пленуми Центрального комітету Профспілки скликаються його президією по необхідності, але не рідше одного разу на рік або з ініціативи не менше однієї третини членів Центрального комітету Профспілки.

Рішення пленуму приймаються більшістю голосів при участі в голосуванні не менше 2/3 членів Центрального комітету Профспілки.

6.7. Голова Профспілки, а за його відсутності - заступник голови, керують роботою Центрального комітету Профспілки (президією), виконують інші Статутні обв'язки від імені Профспілки.

В період між з'їздами голова та його заступник(и) підзвітні Центральному комітету Профспілки.

6.8. Діяльність Центрального комітету Профспілки припиняється згідно з рішенням чергового або позачергового з'їзду Профспілки.

6.9. У період між пленумами Центрального комітету керівництво діяльністю Профспілки здійснює президія, яка є підзвітною та підконтрольною Центральному комітету Профспілки.

Засідання президії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання скликаються Головою Профспілки, або на вимогу не менш як 1/3 членів президії.

6.10. Президія Центрального комітету Профспілки:

 • - організує внутріспілкову роботу, координує дії членських організаційна виконання Статуту та Програми дій Профспілки, постанов, резолюцій та рішень з'їзду і Центрального комітету Профспілки;
 • - скликає засідання Центрального комітету Профспілки, вносить пропозиції щодо порядку денного і дати його проведення;
 • - розглядає питання про роботу виборних органів профспілкових організацій, вирішує поточні та оперативні питання профспілкової роботи, здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
 • - розглядає проекти галузевих угод, дає доручення щодо їх підписання. Організовує колдоговірну кампанію в членських організаціях, контролює виконання колективних договорів і угод;
 • - розглядає проекти законодавчих та нормативних актів, пропозиції щодо змін і доповнень до існуючих, які вносить до органів законодавчої і виконавчої влади;
 • - приймає заяви, звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
 • - приймає рішення про проведення масових акцій Профспілки;
 • - надає виборним профспілковим органам методичну, юридичну, організаційну та іншу допомогу;
 • - організовує й координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу, поширює передовий досвід профспілкової роботи;
 • - контролює своєчасність і повноту надходження відрахувань від членських внесків до Профспілки;
 • - розглядає проект бюджету Центрального комітету Профспілки на поточний рік та звіт про виконання бюджету за минулий рік і вносить їх до Центрального комітету Профспілки на затвердження;
 • - здійснює господарську й фінансову діяльність, розпоряджається коштами Профспілки відповідно до затвердженого кошторису, вирішує питання використання профспілкового майна, визначає порядок управління ним;
 • - розглядає звернення, пропозиції та скарги членів Профспілки;
 • - скасовує розпорядження Голови Профспілки, рішення первинних профспілкових організацій та їх виборних органів, що не відповідають чинному законодавству й Статуту Профспілки;
 • - розглядає питання про нагородження профспілкових кадрів та профспілкового активу;
 • - затверджує зразки печаток, штампів, бланків Профспілки, організовує облік організацій Профспілки;
 • - організовує висвітлення в засобах масової інформації діяльності Центрального комітету Профспілки, організаційних ланок Профспілки;
 • - виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з'їзду або Центрального комітету.

7. Фінанси та майно профспілки

7.1. Профспілка володіє, користується і розпоряджається на свій розсуд належними їй коштами і майном, необхідним для здійснення Статутних завдань.

Конкретні напрями використання профспілкових коштів встановлюються Центральним комітетом Профспілки.

7.2. Джерелами надходжень (формування) коштів Профспілки є:

 • - членські профспілкові внески;
 • - відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;
 • - безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування;
 • - пасивні доходи;
 • - інші надходження, не заборонені законодавством.

7.3. Кошти Профспілки витрачаються згідно з чинним законодавством відповідно до затверджених кошторису за наступними напрямами:

 • - культурно-масова робота;
 • - фізкультурно-спортивна робота;
 • - оздоровча робота;
 • - грошові виплати, відшкодування та безповоротна фінансова допомога;
 • - міжнародна робота;
 • - господарська діяльність.

7.4. З метою реалізації статутних завдань, профспілка та її первинні профспілкові організації можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ та організацій зі статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

7.5. Вступні внески до профспілки сплачуються індивідуально в розмірі одного відсотка заробітної плати, стипендії, інших доходів.

7.6. Щомісячні членські внески встановлюються у розмірі одного відсотка заробітної плати, стипендії, і сплачуються шляхом утримання із заробітної плати, стипендії членів Профспілки бухгалтерією підприємства (установи, організації) і перераховуються на рахунок Профспілки за наявності письмових заяв відповідно до укладеного з роботодавцем колективного договору чи окремої угоди.

7.7. Члени Профспілки, тимчасово непрацюючі у зв'язку з вихованням дітей, тимчасово безробітні члени Профспілки, зареєстровані в центрі зайнятості, пенсіонери, сплачують членські внески в розмірі одного відсотка соціальної допомоги, пенсії

7.8. Первинна профспілкова організація, яка не перераховує Центральному комітету профспілки протягом трьох місяців без поважних причин встановлений розмір профспілкових внесків, за його рішенням може бути позбавлена права голосу на засіданнях виборних органів Профспілки та права на представництво і захист її членів відповідно до пункту 3.7 цього Статуту на період до погашення заборгованості.

7.9. Кошти та майно профспілки є колективною власністю і не підлягають розподілу між первинними організаціями та членами Профспілки. Право розпорядження коштами й майном Профспілки належить виборним профспілковим органам.

7.10. Кошти й майно, яке належить Профспілці, без згоди її виборних органів не можуть буту вилучені у власність держави або інших громадських організацій, за винятком рішення суду.

Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Профспілки гарантуються законодавством України.

7.11. Центральний комітет Профспілки не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членських організацій, а членські організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центрального комітету Профспілки за винятком випадків, передбачених законами України.

8. Про права профспілки і її первинних організацій як юридичних осіб

8.1. Діяльність профспілки не передбачає одержання прибутку і здійснюється на підставі Конституції України та законодавства України.

Профспілка та її первинні профспілкові організації є юридичними особами, мають поточні рахунки та кошти в банківських установах, печатки та штампи зі своєю назвою, власну символіку, яка затверджується вищим органом і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.

9. Порядок внесення змін до Статуту профспілки

Зміни та, доповнення до Статуту профспілки вносяться з'їздом або Центральним комітетом Профспілки та приймаються більшістю голосів при участі у голосуванні не менше 2/3 від кількості обраних делегатів, членів Центрального комітету.

10. Прикінцеві положення

10.1. Профспілка та її первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження в межах даного Статут та відповідно до законодавства України через свої виборні органи, можуть від свого імені набувати цивільних прав і брати на себе цивільні зобов'язання, бути позивачами й відповідачами в судах.

10.2. Діяльність Профспілки і окремих її організацій може бути припинена в порядку і випадках, встановлених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" згідно з рішенням відповідного з'їзду, конференції, зборів або суду. Рішення про ліквідацію приймається не менше 2/3 голосів присутніх на з'їзді, конференції, зборах при наявності кворуму.

10.3 У разі припинення діяльності профспілки або окремих її організацій їх кошти і майно, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, використовується на статутні чи благодійні цілі за рішенням з'їзду, конференції, зборів.

10.4. Заява про припинення діяльності (ліквідації) профспілки публікується у пресі.

Оголошення

 • Засідання профспілкового комітету співробітників НАУ

  ДО УВАГИ СПІВРОБІТНИКІВ
  Засідання профспілкового комітету співробітників НАУ

  Подробнее...
© 2018Europe/Kiev14 Первинна профспілкова організація. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.